Regulament de ordine interioara

1. Scopul Regulamentului

Acest Regulament de Ordine Interioară (în continuare ROI) a fost întocmit pentru a asigura funcţionarea corectă al Asociaţiei non-profit ,Clubul Sportiv YU KAI Galati şi pentru a îndruma toţi membrii în orice activitate legată de viaţa clubului.

2. Politica Asociaţiei

Asociaţia Clubul Sportiv YU KAI Galati se angajează pentru practicarea şi promovarea kendo-ului în forma cea mai corectă posibilă în cadrul FIK/EKF/DRK urmărind conceptele şi regulamentele generale. Astfel aceste concepte şi reguli trebuiesc urmărite obligatoriu de către toţi membrii, iar acţiunile împotriva acestora sunt interzise.

3. Drepturile membrilor

Toţi membri au dreptul:
a) de a participa la antrenamentele clubului în funcţie de categorie;
b) de a participa evenimentele organizate de club în funcţie de categorie;
c) de a participa evenimentele organizate de alte unităţi din cadrul FIK în funcţie de categorie;
d) de a da examene de grad conform regulilor interne şi internaţionale (FIK) de examinare;
e) de un loc ierarhic corespunzător gradului, experienţei, vechimii în club;
f) de a avea acces necondiţionat şi nelimitat la toate documentele oficiale ale clubului: informaţii despre kendo, informaţii administrative şi financiare, strategii de dezvoltare, etc.;
g) la egalitate de şanse şi de tratament, la demnitate şi siguranţă în activităţi.

4. Obligaţiile membrilor

Fiecare membru al clubului este obligat:
a) să respecte statul şi regulamentele clubului şi a organizaţiilor la care aparţine aceasta
• Departamentul de Kendo al FRAMC
• Federaţia Română de Arte Marţiale de Contact (FRAMC)
• Federaţia Europeană de Kendo (EKF)
• Federaţia Internatională de Kendo (FIK)
b) să respecte ierarhia şi ordinea antrenamentelor;
c) să se antreneze în siguranţă şi securitate;
d) să comunice orice problemă de sănătate la conducătorul tehnic;
e) să susţină clubul în toate activităţiile;
f) să comunice toate informaţiile necesare în timp util;
g) să accepte deciziile conducerii clubului;
h) să aibă un comportament corespunzător, politicos, cinstit şi drept în toate activităţiile clubului;
i) să nu dezonoreze imaginea clubului şi a kendo-ului în general prin comportament neadecvat în societate.

5. Ordinea ierarhică

Relaţia ierahică între membrii clubului este în funcţie de grad, vechime şi vârstă. În situaţii care necesită o anumită ordine a membrilor se va proceda în următorul fel (dacă nu sunt alte indicaţii):
a) gradul (în ordinea 6 kyu < … < 1 kyu < 1 dan < … < 8 dan);
b) dacă gradul e identic, atunci vechimea în kendo;
c) dacă şi vechimea e identică, atunci vârsta;
d) membrii de onoare, vizitatori speciali în cazuri bine argumentate pot avea loc deosebit la indicaţia conducătorului tehnic a antrenamentelor.

Excepţii prevăzute:
a) coordonatorul coloanei de practicanţi va fi cel mai mare în grad dintre membrii legitimaţi al clubului, indiferent de gradul vizitatorilor;
b) aliniera membrilor clubului la ceremonialele de deschidere sau încheiere a competiţilor se va face în funcţie de înălţime şi/sau vârstă, începând cu cel mai scund/tânăr;
c) în cazul competiţiilor de echipe sportivi se vor alinia conform regulamentului de competiţie;
d) la vizitarea altor cluburi se va urmări regula locală.

6. Grade

Sistemul de grade şi examinări este descris detaliat în regulamentul intern de examinare.
a) Mu-kyu (începător fără grad): min. 24 antrenamente;
b) 6-2 kyu: grade interne al clubului;
c) 1 kyu: primul grad înregistrat la nivel naţional
d) Yudansha: cei cu gradul de 1 dan sau mai mare – examenele pentru gradele 1-8 dan se dau în conformitate cu regulile FIK.

7. Ordinea antrenamentelor

a) înainte de începere trebuie ajuns la sală cu cel puţin 15 – 20 minute pentru a avea timp de pregătire: echipare, spălarea sălii, etc.;
b) la sfârşitul antrenamentului trebuie rezervat timp pentru dezechipare şi aranjarea, curăţirea sălii;
c) deranjarea antrenamentului cu discuţii nelegate de kendo, sau fără motiv întemeiat este de evitat; este indicată setarea telefoanelor mobile pe modul silenţios în limita posibilităţiilor, în cazuri de urgentă folosirea acestora se va face numai după ieşirea din sală;
d) intrarea în sală cu încălţăminte este interzisa;
e) lichide de băut pot fi introduse în sală, dar consumul lor e doar permis în timpul pauzelor sau la indicaţia conducătorului tehnic; consumul alimentelor este interzis;
f) consumul băuturilor alcoolice, fumatul este interzisă în sală, la fel este şi prezenţa la antrenament sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe stupefiante;
g) în cadrul clublui se aplică codul “anti-dopping” adoptat de FIK;
h) orice deviere făcută sau observată de la cele menţionate în sub puncte 7(a-g) trebuie anunţate imediat conducătorului tehnic(sensei) sau menbrilor consiliului director.

8. Echipament

a) începătorii poartă haine pentru sport, cum ar fi pantaloni training şi triocou, de preferinţă de culoare solidă (alb, albastru, gri, negru) şi pe cât este posibil fără înscripţii, încălţăminte nu sunt folosite în kendo;
b) se va folosi sabie (shinai) corespunzătoare regulamentului FIK;
c) uniforma specifică kendo-ului (hakama şi keikogi) se va folosi în conformitate cu cele prevăzute în regulamentul de examinare; culorile acceptate: keikogi – alb, albastru sau tip Musashi; hakama – alb, albastru sau negru;
d) echipamentul specific kendo-ului (bogu: tare, do, kote şi men) se va folosi în conformitate cu cele prevăzute în regulamentul de examinare; echipamentul trebuie să corespundă standardelor formulate în regulamentul FIK;
e) echipamentele adiţionale (şosete, tabi, faşă, alte protectoare) se pot folosi cu aprobarea conducătorului tehnic al antrenamentelor.

9. Sănătate şi securitate în club şi înafara clubului:

a) toţi membrii trebuie să efectueze examenul medical periodic de cel puţin două ori pe an şi să aducă o dovadă în acest sens conducerii; este indicată participarea la examen medical împreună cu echipa la medicul sportiv cu ocazia controlului periodic programat;
b) orice problemă de sănătate se raportează la conducerea clubului sau conducător tehnic, în cel mai scurt timp posibil după luarea la cunoştiinţă sau cel târziu înainte de începerea oricărui activitate legată de kendo;
c) în timpul antrenamentelor se foloseste numai echipament adecvat în stare corespunzătoare;
d) fiecare membru este responsabil pentru întreţinerea shinaiului şi a echipamentului;
e) echipamentele se vor folosi exclusiv pentru activităţiile aprobate de conducerea clubului (antrenamente, competiţii, demonstraţii, etc.);
f) toate echipamentele se vor transporta doar în dispozitive corespunzătoare închise (husă de shinai, geantă de bogu);
g) este interzisă purtarea, folosirea oricărui obiect care poate cauza incidente, accidente. Aici intră de exemplu ceasuri de mână, bijuterii, protectoare neadecvate, ochelari cu lentile de sticlă, etc.

10. Cotizaţiile membrilor:

a) cotizaţia este obligatorie pentru toţi membrii clubului indiferent de gradul, vechimea, situaţia financiară/socială;
b) cotizaţia se va achita lunar între data 1-25 pentru luna respectivă;
c) cuantumul cotizaţiei este stabilită de consiliul director şi documentată în procesul verbal al şedinţei;
d) reduceri primesc:
minori sub 18 ani 50% (cazuri deosebite)
alte reduceri aprobate de consiliul director 25-100% (ex.elevi,studenţi, sponsori, etc.)
e) pentru începători primul antrenament este gratuit; la înscriere se plăteste cotizaţia în avans pentru 3 luni;
f) pentru vizitatori antrenamentul este gratuit cu condiţia să fie membru legitimat a unui club oficial care funcţionează în cadrul FIK.

11. Comunicare internă/externă:

a) membrii înscrişi au obligaţia de a anunţa orice absenţă mai lungă de o săptămână de la antrenamente; este recomandat ca orice absenţă să fie anunţată cel târziu cu 2 ore înainte de începerea antrenamentului;
b) dacă cineva renunţă la practica kendo-ului în cadrul clubului Yu Kai trebuie să anunţe despre această decizie conducerea clubului, fie de abandonare a acestei activităţi, fie vorba de transfer la alt club.
c) dacă cineva intenţioneză să participe la antrenamentele altor cluburi trebuie să anunţe despre asta conducerea clubului în vedera organizării deplasării şi să fie evitate probleme şi situaţii neplăcute de orice fel;
d) despre evenimentele din DRK conducerea trebuie să anunţe membrii în timpul cel mai scurt de la recepţionarea informaţiei. Membrii au obligaţia de a răspunde clar (da/nu) la aceste anunţuri înaintea expirării termenului stabilit de conducere. Lipsa unui răspuns este considerată „nu”. Acelaşi regulă este aplicabilă şi în cazul evenimentelor din străinătate dacă conducerea primeşte şi transmite informaţia;
e) dacă cineva află informaţii fiabile despre un eveniment care nu e cunoscut/anunţat de conducere este recomandat să împartă aceste informaţii cu conducera clubului, ca după evaluare să fie luată o decizie cât mai corectă şi eficientă;
f) numai membrii consiliului director, sau cei care primesc aprobare de la consiliul director au dreptul de a comunica cu organe ierarhic superioare (DRK) sau externe (autorităţiile statului, media, etc).

12. Afiliarea la club:

Oricine poate să devină membrul clubului dacă împlineşte următoarele condiţii:
a) contactează personal clubul;
b) prezintă dovada aptitudinii la efort fizic de la medic;
c) minori cu acordul părinţiilor în scris;
d) completează formularul de încriere;
e) plăteste în avans cotizaţia pentru 3 luni;
f) consiliul director după evaluare aprobă cererea.

13. Încetarea relaţiei / excluderea din club:

a) membrii care doresc să renunţe la practică trebuie să depună cerere scrisă pentru radiere;
b) dacă cineva dispare fără semn timp de trei luni va fi exclus din club;
c) orice fapt care poate să compromită cinstea şi onoarea clubului sau a unui membru duce la excluderea din club dupa investigarea de către conducerea clubului.

14. Alte clauze:
a) ROI este valabil la toţi membrii clubului;
b) odată semnat formularul de înscriere se acceptă şi cele scrise în ROI;
c) necunoaşterea acestor reguli nu scuteşte pe nimeni de consecinţe;
d) oricine dintre membrii clubului sau din conducerea organelor ierarhic superioare poate să propună ca anumite părţi să fie modificate, adăugate sau şterse din ROI. Propunerile trebuiesc depuse în formă scrisă la adresa consiliului director;
e) consiliul director revizuieşte periodic ROI şi adoptă modificările necesare.
f) orice excepţie de la prezentul regulament se va discuta în cadrul Consiliului Director şi se va aduce la cunoştiinţa tuturor membrilor.

Aprobat de membrii consiliului director :

Liviu Sacalov, Dan Cireasa, Cristina Ghinet, Argatu Bogdan.